Groep 8 – Marie Cécile/ Tineke

 

 

De leerkrachten:

DSC_2593

Marie Cécile

Tineke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Cécile is al enige jaren werkzaam in het onderwijs. Sinds 2 jaar werkzaam op Obs Bijvanck. Naast lesgevende taken, begeleidt zij binnen de school studenten van de Pabo. Dit schooljaar volgt zijn de cursus tot rekenspecialist. Op maandag, donderdag en vrijdag staat zij voor groep 8.

Tineke heeft haar Master Special Education Need (remedial teacher) gehaald en zet haar kennis in bij de dagelijkse lessen. Tineke geeft op dinsdag en woensdag les aan groep 8. Op de maandag geeft zij ondersteuning  aan diverse leerlingen of vervangt Gerard in groep 7.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar school komen. En daarom werken wij aan een goede sfeer in de klas. We dagen kinderen uit om tot goede prestaties te komen zonder dat zij steeds op hun tenen moeten lopen. De kinderen krijgen gedifferentieerde instructie en verwerken de stof op verschillende niveaus. Zo kan elk kind succeservaring op doen. We begeleiden de kinderen in het versterken van hun zelfstandigheid en het eigenaarschap van hun leerproces.

Jaarprogramma:

De hoofdpunten uit de lesstof van groep 8 zijn:

Rekenen: getallen tot 1.000.000, cijferend optellen/aftrekken/vermenigvuldigen en delen. Meten (metriek stelsel, oppervlakte, omtrek en inhoud) geld (afronden, schatten, handig rekenen) en tijd (analoog en digitale tijd, tijdsintervallen). De breuken (optellen/aftrekken/vermenigvuldigen en delen, vereenvoudigen, getallenlijnen) procenten (handig rekenen met breukprocenten en cijfermatig) en verhoudingen (o.a. schaal) Veel rekenonderdelen worden in vraagstukjes aangeboden waardoor realistisch rekenen mogelijk wordt. We werken met de methode Wereld in Getallen maar gebruiken daarnaast veel aanvullende materialen.

Taal: woordenschat, stellen, woordbenoemen, zinsontleden en spreekvaardigheid komen wekelijks in verschillende thema’s aan bod. We gebruiken hierbij de pas aangeschafte methode Taal Actief. Dit is een gestructureerde methode waarin een hoog niveau wordt aangeboden.

Spelling: verschillende spellingscategoriën die in groep  aan bod komen zijn o.a.: open en gesloten lettergrepen in samengestelde woorden, Engelse en Franse leenwoorden, i/ie, -heid, -teit, lastige weetwoorden met au/ou, ei/ij, s/z, ch/g, f/v, woorden met c uitgesproken als k, woorden met c uitgesproken als s, meervouden op ‘s. Naast het correct schrijven van onveranderlijke woorden krijgt het schrijven van werkwoorden veel aandacht. Op een gestructureerde manier wordt de kinderen geleerd hoe persoonsvormen (tt en vt), voltooide deelwoorden, bijvoegelijk gebruikte voltooide deelwoorden, tegenwoordige deel worden en infinitieven geschreven moeten worden.

Lezen: Het lezen is opgesplitst in vlot en op toon lezen en begrijpend lezen. Het technisch lezen krijgt wat minder aandacht omdat deze vaardigheden in principe zijn aangeleerd in de voorgaande groepen. Het begrijpend lezen is heel belangrijk en wordt uitgebreid geoefend. We leren strategieën aan om leesteksten goed te kunnen analyseren.Hiervoor gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. De kinderen krijgen instructie in de groepen en werken ook zelfstandig aan leesteksten en woordenschat op de chromebooks.

Presentaties: alle kinderen houden een nieuwskring, boekbespreking en een spreekbeurt. Groep 8 maakt voorafgaand aan hun boekbespreking een verslag van hun boek.

Wereldoriëntatie: Bij het vak aardrijkskunde wordt de wereld aangeboden. De topografie komt aan bod maar ook allerlei thema’s die met de landen en werelddelen te maken hebben.  In groep 8 komen tijdens de geschiedenislessen de volgende thema’s aan bod: de Gouden Eeuw, tijd van pruiken en revoluties, burgers en stoommachines, wereldoorlogen, televisie en computers. Bij biologie leren we over planten, dieren, natuurverschijnselen, het menselijk lichaam, techniek, het weer en het klimaat. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de onderwerpen en de plaats op aarde. Bij de wereldoriëntatie werken we met methodes die elk 5 thema’s aan de orde stellen. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Voor geschiedenis gebruiken wij de methode Brandaan, voor aardrijkskunde Meander en voor biologie Naut.

Eigen taken tijd: elk kind werkt zelfstandig in werkboeken, op chromebooks en met zelfcorrigerend materiaal op eigen niveau. Kinderen bouwen een portfolio op van projecten die zij gedaan hebben. Zij houden zelf bij wat er gedaan moet worden en plannen hun werk. Zij krijgen  feedback van de leerkracht en presenteren regelmatig hun werk aan de rest van de klas. Veel opdrachten worden gemaakt met behulp van chromebooks. Het internet wordt hierbij regelmatig ingezet.

Muziek: Wekelijks krijgen de kinderen muziekles van Juul de Bruin. Zij is afgestudeerd aan het conservatorium en is werkzaam voor de Gooische Muziekschool. Op een enthousiaste manier leert zij liedjes aan, werkt met ritmes en melodieën en met instrumenten. Zij zal ook haar inbreng hebben bij de eindmusical.

Hatex: Gedurende 6 cycli van 4 weken werken de kinderen aan verschillende technieken binnen handvaardigheid, textiele werkvormen en techniek. Enkele onderdelen zijn: houtbewerken, druktechniek, tappisserie en vrij borduren, papier en karton en papier maché.

HVO: Wekelijks wordt er door vakleerkracht Peter van Mossel HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) gegeven. In de lessen HVO worden kinderen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. Dit gebeurt door hen op een kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden en levensovertuiging. In deze lessen onderzoeken leerlingen samen hun eigen ervaringen en ideeën. Ze leren zelf keuzes maken en verantwoorden, en worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen, en doen. HVO leert leerlingen niet wát ze moeten denken, maar dát ze moeten denken.

Gym: Op dinsdag (van 8.30 tot 9.15 uur) en op vrijdag (van 11.45 tot 12.30 uur) krijgen de kinderen gymles van onze vakleerkracht Gitta de Jong en de groepsleerkracht. De lessen worden gegeven in een prachtige en volledig ingerichte gymzaal die op ons schoolplein, dus binnen de hekken is gesitueerd.

Activiteiten:

Gedurende het schooljaar staan er een aantal leuke, leerzame en/of sportieve activiteiten op het programma. Dit zijn in de herfst de sportdag en de kinderboekenweek. Uiteraard Sinterklaas en de kerstviering in de winter. In het voorjaar de lenteloop, koningsspelen en de excursie naar het Verzetsmuseum in Amsterdam. Natuurlijk gaan we ook op schoolkamp. Groep 8 gaat 4 dagen fietsen op de Veluwe. Zij verblijven in kleine tentjes op een camping bij het Henschotermeer en doen zelf inkopen voor de maaltijden die zij zelf bereiden. Ook zij gaan op excursie.  We sluiten het schooljaar af met de eindmusical van groep 8 waarbij de kinderen van groep 7 het koor vormen.

Belangrijke data:

 

Communicatie en afspraken:
Wij zijn op onze werkdagen altijd bereikbaar via de mail. mariececile.merlijn@obsbijvanck.nl  en tineke.jansen@obsbijvanck.nl Daarnaast kunt u na schooltijd altijd even bij ons binnen lopen. Wij maken graag wat tijd voor u vrij. Soms kan dat direct en anders maken we een afspraak met u.

Reacties zijn gesloten.