Groep 7- Gerard/ Tineke

 

Groep 7  Gerard/ Tineke

 

 

 

 

 

 

 

De leerkrachten:

Wij zijn Gerard Loman en Tineke Jansen. Dit schooljaar begeleiden wij samen groep 7. Beiden zijn wij al vele jaren werkzaam in het onderwijs, voornamelijk op de OBS Bijvanck, en hebben samen jarenlang ervaring mogen opdoen in de groepen 7 en 8. Gerard heeft 8 jaar lang gewerkt als directeur van de school en heeft de keuze gemaakt om weer fulltime voor de klas te gaan. Het werken met kinderen geeft hem veel positieve energie. Tineke heeft haar Master Special Education Need (remedial teacher) gehaald en zet haar kennis in bij de dagelijkse lessen.

Gerard is één maandag in de 2 weken vrij, de andere dagen is hij fulltime aanwezig. Tineke is er elke maandag en verzorgt naast het geven van lessen ook de extra begeleiding van kinderen die dat nodig hebben. (Remedial teaching)

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en plezierige omgeving succeservaringen opdoen. We dagen kinderen uit om tot goede prestaties te komen zonder dat zij steeds op hun tenen moeten lopen. De kinderen krijgen gedifferentieerde instructie en verwerken de stof op verschillende niveaus. We begeleiden de kinderen in het versterken van hun zelfstandigheid en het eigenaarschap van hun leerproces.

Jaarprogramma:

De hoofdpunten uit de lesstof van groep 7 zijn:

Rekenen: getallen tot 1.000.000, cijferend optellen/aftrekken/vermenigvuldigen en delen. Meten (metriek stelsel, oppervlakte, omtrek en inhoud) geld (afronden, schatten, handig rekenen) en tijd (analoog en digitale tijd, tijdsintervallen). De breuken (optellen/aftrekken/vermenigvuldigen en delen, vereenvoudigen, getallenlijnen) procenten (handig rekenen met breukprocenten en cijfermatig) en verhoudingen (o.a. schaal) Veel rekenonderdelen worden in vraagstukjes aangeboden waardoor realistisch rekenen mogelijk wordt. We werken met de methode Wereld in Getallen maar gebruiken daarnaast veel aanvullende materialen.

Taal: woordenschat, stellen, woordbenoemen, zinsontleden en spreekvaardigheid komen wekelijks in verschillende thema’s aan bod. We gebruiken hierbij de pas aangeschafte methode Taal Actief. Dit is een gestructureerde methode waarin een hoog niveau wordt aangeboden.

Spelling: verschillende spellingscategoriën die in groep 7 aan bod komen zijn o.a.: open en gesloten lettergrepen in samengestelde woorden, Engelse en Franse leenwoorden, i/ie, -heid, -teit, lastige weetwoorden met au/ou, ei/ij, s/z, ch/g, f/v, woorden met c uitgesproken als k, woorden met c uitgesproken als s, meervouden op ‘s. Naast het correct schrijven van onveranderlijke woorden krijgt het schrijven van werkwoorden veel aandacht. Op een gestructureerde manier wordt de kinderen geleerd hoe persoonsvormen (tt en vt), voltooide deelwoorden, bijvoegelijk gebruikte voltooide deelwoorden, tegenwoordige deel worden en infinitieven geschreven moeten worden.

Lezen: Het lezen is opgesplitst in vlot en op toon lezen en begrijpend lezen. Het technisch lezen krijgt wat minder aandacht omdat deze vaardigheden in principe zijn aangeleerd in de voorgaande groepen. Het begrijpend lezen is heel belangrijk en wordt uitgebreid geoefend. We leren strategieën aan om leesteksten goed te kunnen analyseren.Hiervoor gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. De kinderen krijgen instructie in de groepen en werken ook zelfstandig aan leesteksten en woordenschat op de chromebooks.

Presentaties: alle kinderen houden een nieuwskring, boekbespreking en een spreekbeurt. Zij krijgen na afloop tips en tops van de kinderen en de leerkracht.

Wereldoriëntatie: Bij het vak aardrijkskunde wordt Nederland herhaald en krijgt groep 7 Europa aangeboden. De topografie komt aan bod maar ook allerlei thema’s die met de landen en werelddelen te maken hebben. Bij geschiedenis behandelen we in groep 7 o.a. de tijd van jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en staten, ontdekkers en hervormers. Bij biologie leren we over planten, dieren, natuurverschijnselen, het menselijk lichaam, techniek, het weer en het klimaat. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de onderwerpen en de plaats op aarde. Bij de wereldoriëntatie werken we met methodes die elk 5 thema’s aan de orde stellen. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Voor geschiedenis gebruiken wij de methode Brandaan, voor aardrijkskunde Meander en voor biologie Naut.

Eigen taken tijd: elk kind werkt zelfstandig in werkboeken, op chromebooks en met zelfcorrigerend materiaal op eigen niveau. Kinderen bouwen een portfolio op van projecten die zij gedaan hebben. Zij houden zelf bij wat er gedaan moet worden en plannen hun werk. Zij krijgen  feedback van de leerkracht en presenteren regelmatig hun werk aan de rest van de klas.

Veel opdrachten worden gemaakt met behulp van chromebooks. Het internet wordt hierbij regelmatig ingezet.

Muziek: Wekelijks krijgen de kinderen muziekles van Juul de Bruin. Zij is afgestudeerd aan het conservatorium en is werkzaam voor de Gooische Muziekschool. Op een enthousiaste manier leert zij liedjes aan, werkt met ritmes en melodieën en met instrumenten. Zij zal ook haar inbreng hebben bij de eindmusical.

Hatex: Gedurende 6 cycli van 4 weken werken de kinderen aan verschillende technieken binnen handvaardigheid, textiele werkvormen en techniek. Enkele onderdelen zijn: houtbewerken, druktechniek, tappisserie en vrij borduren, papier en karton en papier maché.

Gym: Op dinsdag (van 10.15  tot 11.00 uur) en op woensdag (van 11.00 tot 11.45 uur) krijgen de kinderen gymles van onze vakleerkracht Gitta de Jong. De lessen worden gegeven in een prachtige en volledig ingerichte gymzaal die op ons schoolplein, dus binnen de hekken is gesitueerd.

Activiteiten:Gedurende het schooljaar staan er een aantal leuke, leerzame en/of sportieve activiteiten op het programma. Dit zijn in de herfst de sportdag en de kinderboekenweek. Uiteraard Sinterklaas en de kerstviering in de winter. In het voorjaar de lenteloop, koningsspelen en de excursie naar het Verzetsmuseum in Amsterdam. Natuurlijk gaan we ook op schoolkamp. Groep 7 gaat 3 dagen naar een terrein achter Hotel de Witte Bergen. Zij bivakkeren daar in grote tenten, koken zelf hun maaltijden en gaan op excursie.  We sluiten het schooljaar af met de eindmusical van groep 8 waarbij de kinderen van groep 7 het koor vormen.

Belangrijke data:
20 september schoolfotograaf
3 oktoberatletiek sportdag
20 maartmeester/juffendag
12 april Koningsspelen
10 mei lenteloop
28 mei excursie Amsterdam
24, 25, 26 junischoolkamp

Communicatie en afspraken:
Wij zijn op onze werkdagen altijd bereikbaar via de mail. gerard.loman@obsbijvanck.nl en tineke.jansen@obsbijvanck.nl Daarnaast kunt u na schooltijd altijd even bij ons binnen lopen. Wij maken graag wat tijd voor u vrij. Soms kan dat direct en anders maken we een afspraak met u.

Reacties zijn gesloten.