Bestuur en medezeggenschap

De dagelijkse leiding van de school is in handen van directie: Lydia Ootjers en Bianca Saegher. In samenwerking met het bestuur worden onderwijsbeleid, huisvesting, financiën en personele zaken bepaald. De medezeggenschapraad behartigt de belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders.

Bestuur

5fEbaUZ1_400x400

 

Onze school maakt deel uit van Talent Primair: Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. In deze stichting werken wij samen met 24 andere scholen voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de regio. Als u meer wilt weten over Talent Primair, kunt u de website www.talentprimair.nl raadplegen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De leden van de MR zijn gerechtigd om advies te geven over of in te stemmen met de verschillende voorstellen die aan de orde zijn. Ook heeft de MR het recht zich te laten informeren over alle zaken die zij belangrijk vindt. De invloed van de MR is geregeld in de wet op de medezeggenschap-onderwijs (WMO).

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (teamgeleding). De samenstelling van de MR is als volgt:

De oudergeleding wordt gevormd door: De teamgeleding wordt gevormd door:
voorzitter
F. (Frank) HartongPenningmeester
E.  (Evert) Konings
A. (Anja) van de Griend
algemeen lid
E. (Eva) van den Berg

 

 

A. (Anja) Hogenbirk
algemeen lid
J. (Jasper) Snieder
IMG_8580
T. (Tineke) Jansen
algemeen lid

Bianca de Saegher-Dop (locatiedirecteur) is aanwezig bij de vergadering, Lydia Ootjers (meerscholendirecteur) is aanwezig bij vergaderingen indien de agenda dit vereist. Zij hebben geen stemrecht.

Voor vragen of suggesties is de MR bereikbaar via mr@obsbijvanck.nl.

GMR

Er is een raad die de gezamenlijke belangen van de scholen binnen “Talent Primair” behartigt: de GMR In deze raad is elke school vertegenwoordigd door een lid van de MR (afwisselend uit de ouder- of personeelsgeleding). Voor onze school heeft de leerkracht Anja van der Griend zitting in de GMR.

Ouderbijdrage

Wij vragen ouders een (vrijwillige) bijdrage te doen die wordt gebruikt voor al deze activiteiten waarin de gemeentelijke- en rijksfinanciering dus niet voldoen. Zo worden de feesten (Sint, Kerst Pasen e.d) sport- en speldagen, hatexmaterialen, extra (spel) materiaal, afscheid van groep 8, presentaties en musicals etc. voor een groot deel uit de ouderbijdragen betaald. De MR beheert deze gelden en verantwoordt de besteding in haar jaarverslag. De ouderbijdrage per leerling voor het schooljaar 2019-2020 is € 47,50.

 

Reacties zijn gesloten.