Groep 8 – Gerard/Tineke

 

Groep 8 Gerard

 

 

 

 

 

 

 

De leerkrachten:

Wij zijn Gerard Loman en Tineke Jansen. Dit schooljaar begeleiden wij samen groep 8. Beiden zijn wij al vele jaren werkzaam in het onderwijs en hebben jarenlang ervaring mogen opdoen in de groepen 7 en 8. Gerard heeft 8 jaar lang gewerkt als directeur van de school en heeft de keuze gemaakt om weer fulltime voor de klas te gaan. Het werken met kinderen geeft hem veel positieve energie.

Gerard is ongeveer één maandag in de 2 weken vrij, de andere dagen is hij fulltime aanwezig. Op zijn vrije dag zal Tineke voor de groep staan.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en plezierige omgeving succeservaringen opdoen. We dagen kinderen uit om tot goede prestaties te komen zonder dat zij steeds op hun tenen moeten lopen. De kinderen krijgen gedifferentieerde instructie en verwerken de stof op verschillende niveaus. We begeleiden de kinderen in het versterken van hun zelfstandigheid en het eigenaarschap van hun leerproces.

Jaarprogramma:

De hoofdpunten uit de lesstof van groep 8 zijn:

Rekenen: getallen tot 1.000.000, cijferend optellen/aftrekken/vermenigvuldigen en delen. Meten (metriek stelsel, oppervlakte, omtrek en inhoud) geld (afronden, schatten, handig rekenen) en tijd (analoog en digitale tijd, tijdsintervallen). De breuken (optellen/aftrekken/vermenigvuldigen en delen, vereenvoudigen, getallenlijnen) procenten (handig rekenen met breukprocenten en cijfermatig) en verhoudingen (o.a. schaal) Veel rekenonderdelen worden in vraagstukjes aangeboden waardoor realistisch rekenen mogelijk wordt. We werken met de methode Wereld in Getallen maar gebruiken daarnaast veel aanvullende materialen.

Taal: woordenschat, stellen, woordbenoemen, zinsontleden en spreekvaardigheid komen wekelijks in verschillende thema’s aan bod. We gebruiken hierbij de pas aangeschafte methode Taal Actief. Dit is een gestructureerde methode waarin een hoog niveau wordt aangeboden.

Spelling: verschillende spellingscategoriën die in groep aan bod komen zijn o.a.: open en gesloten lettergrepen in samengestelde woorden, Engelse en Franse leenwoorden, i/ie, -heid, -teit, lastige weetwoorden met au/ou, ei/ij, s/z, ch/g, f/v, woorden met c uitgesproken als k, woorden met c uitgesproken als s, meervouden op ‘s. Naast het correct schrijven van onveranderlijke woorden krijgt het schrijven van werkwoorden veel aandacht. Op een gestructureerde manier wordt de kinderen geleerd hoe persoonsvormen (tt en vt), voltooide deelwoorden, bijvoegelijk gebruikte voltooide deelwoorden, tegenwoordige deel worden en infinitieven geschreven moeten worden.

Lezen: Het lezen is opgesplitst in vlot en op toon lezen en begrijpend lezen. Het technisch lezen krijgt wat minder aandacht omdat deze vaardigheden in principe zijn aangeleerd in de voorgaande groepen. Het begrijpend lezen is heel belangrijk en wordt uitgebreid geoefend. We leren strategieën aan om leesteksten goed te kunnen analyseren.Hiervoor gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. De kinderen krijgen instructie in de groepen en werken ook zelfstandig aan leesteksten en woordenschat op de chromebooks.

Presentaties: alle kinderen houden een nieuwskring, boekbespreking en een spreekbeurt. Groep 8 maakt voorafgaand aan hun boekbespreking een verslag van hun boek.

Wereldoriëntatie: Bij het vak aardrijkskunde wordt de wereld aangeboden. De topografie komt aan bod maar ook allerlei thema’s die met de landen en werelddelen te maken hebben. In groep 8 komen tijdens de geschiedenislessen de volgende thema’s aan bod: de Gouden Eeuw, tijd van pruiken en revoluties, burgers en stoommachines, wereldoorlogen, televisie en computers. Bij biologie leren we over planten, dieren, natuurverschijnselen, het menselijk lichaam, techniek, het weer en het klimaat. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de onderwerpen en de plaats op aarde. Bij de wereldoriëntatie werken we met methodes die elk 5 thema’s aan de orde stellen. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Voor geschiedenis gebruiken wij de methode Brandaan, voor aardrijkskunde Meander en voor biologie Naut.

Eigen taken tijd: elk kind werkt zelfstandig in werkboeken, op chromebooks en met zelfcorrigerend materiaal op eigen niveau. Kinderen bouwen een portfolio op van projecten die zij gedaan hebben. Zij houden zelf bij wat er gedaan moet worden en plannen hun werk. Zij krijgen feedback van de leerkracht en presenteren regelmatig hun werk aan de rest van de klas. Veel opdrachten worden gemaakt met behulp van chromebooks. Het internet wordt hierbij regelmatig ingezet.

Muziek: Wekelijks krijgen de kinderen muziekles.

Hatex: Gedurende 6 cycli van 4 weken werken de kinderen aan verschillende technieken binnen handvaardigheid, textiele werkvormen en techniek. Enkele onderdelen zijn: houtbewerken, druktechniek, tappisserie en vrij borduren, papier en karton en papier maché.

 

Gym: Op maandag (van 8.30 tot 9.15 uur) en op vrijdag (van 13.10-13.50) krijgen de kinderen gymles van onze vakleerkracht Gitta de Jong en de groepsleerkracht. De lessen worden gegeven in een prachtige en volledig ingerichte gymzaal die op ons schoolplein, dus binnen de hekken is gesitueerd.

Activiteiten:

Gedurende het schooljaar staan er een aantal leuke, leerzame en/of sportieve activiteiten op het programma. Dit zijn in de herfst de sportdag en de kinderboekenweek. Uiteraard Sinterklaas en de kerstviering in de winter. In het voorjaar de lenteloop, koningsspelen en de excursie naar het Verzetsmuseum in Amsterdam. Natuurlijk gaan we ook op schoolkamp. Groep 8 gaat 4 dagen fietsen op de Veluwe. Zij verblijven in kleine tentjes op een camping bij het Henschotermeer en doen zelf inkopen voor de maaltijden die zij zelf bereiden. Ook zij gaan op excursie. We sluiten het schooljaar af met de eindmusical van groep 8 waarbij de kinderen van groep 7 het koor vormen.

Belangrijke data:
volgt

 

Communicatie en afspraken:
Wij zijn op onze werkdagen altijd bereikbaar via de mail. gerard.loman@obsbijvanck.nl.
Daarnaast kunt u na schooltijd altijd even bij ons binnen lopen. Wij maken graag wat tijd voor u vrij. Soms kan dat direct en anders maken we een afspraak met u.

Reacties zijn gesloten.