Groep 3 – Anja H/ Lianne

Groep 3

Groep 3 wordt dit jaar begeleidt door Anja Hogenbirk en Lianne Beek.

Gedurende het schooljaar zijn er vele activiteiten waaraan groep 3 natuurlijk volop meedoet. Zo zijn er de feesten in december, Sinterklaas en kerst, pasen in april, maar ook de Kinderboekenweek in oktober en de Koningsspelen in april. Leuk is ook de sportdag in september.

Veel activiteiten doen we samen met groep 4, zoals een excursie en schoolreisje.

Uiteraard krijgt u over al deze activiteiten nadere informatie.

Muziek

Ook dit jaar zijn de muzieklessen gegeven door een vakleerkracht!

Belangrijk bij gym is ook nog: gymkleren met korte mouwen en pijpen. Gymschoentjes is nog niet verplicht, wel handig.

Veilig leren lezen

Zoals eerder aangegeven is (leren) lezen heel belangrijk in groep 3. Al vanaf dag 1 zal dit een belangrijk deel van de schooldag in beslag nemen, met daaraan gekoppeld, letters en woordjes schrijven.

Wij maken gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Hieronder een korte uiteenzetting van de methode:

Veilig leren lezen werkt met kernen waarin steeds een ander thema centraal staat. Elke kern begint met een ankerverhaal waarmee je het thema introduceert. De platen ondersteunen je bij het duidelijk maken van de verhaalstructuur.

Met Veilig leren lezen leren leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Steeds één letter centraal
Nieuw is dat ze per les steeds één nieuwe letter krijgen aangeboden. Hiermee oefenen ze in wisselende combinaties met letters die ze al kennen. Ze blijven de nieuwe letter herhalen in woorden en zinnen. Het resultaat? Een zeer sterke teken-klankkoppeling.

Unieke automatiseerlijn door Veilig & vlot
Met Veilig & Vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in wisselende combinaties en posities. Niet alleen in losse woordjes, maar ook in zinnen en korte teksten.

Leerlingen oefenen daarbij woorden die bestaan uit een combinatie van eerder geoefende woorddelen. Ze worden geholpen bij het lezen van nieuwe woorden. Dit versterkt het automatiseren.

In 5 stappen Veilig leren lezen:

 1. Nieuwe letter alzijdig verkennen
 2. Nieuwe letter meteen in steeds wisselende combinaties met bekende letters oefenen.             Herhalen in woorden en zinnen.
 3. Bekende letters blijvend herhalen in woorden zonder overlap én zinnen.
 4. Nieuwe woorden oefenen met bekende woorddelen om optimaal te automatiseren
 5. Toepassen van geautomatiseerde leesvaardigheid door vloeiend lezen van teksten.

Verkennen van de letter
Leerlingen verkennen de letters vanuit verschillende invalshoeken: voelen, luisteren, kijken, schrijven en ordenen.

Drie niveaus
Veilig leren lezen werkt met drie differentiatieniveaus: maan, zon en ster. In kern start bepaal je per leerling het niveau. Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de maanlijn. Leerlingen die al leesvaardig zijn of een snelle groei doormaken volgen de zonlijn. Kinderen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de maanlijn. Ze krijgen daarbij een steraanpak met verlengde instructie, extra tijd en oefening op maat.

Toetsing en evaluatie
Veilig leren lezen heeft een efficiënt leerlingvolgsysteem waarmee  de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden. Eventuele leesproblemen kun je in een vroeg stadium signaleren en aanpakken.

Kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 komen, zullen beginnen met een zon-boek, waarin al uitgebreidere tekstjes staan en opdrachtjes op niveau, maar wel rond hetzelfde thema. Kinderen die moeite hebben met het aanleren van letters en het vormen van woordjes zullen extra instructie krijgen.

Het is in groep 3 heel belangrijk dat uw kind ook (elke dag) thuis oefent met lezen!

Tot en met kern 6 (er zijn in totaal 12 kernen) wordt uw kind na het afronden van een kern getoetst. We zullen de resultaten met uw delen, zodat u weet waar uw kind staat en of er verder actie moet worden ondernomen.

Doel van het leesonderwijs in groep 3 is dat uw kind aan het eind van het jaar alle letters vlot en foutloos kan lezen en schrijven en zodoende langere en samengestelde woorden en tekstjes kan lezen en begrijpen.

Toetsen: Behalve bovengenoemde toetsen na elke kern zijn er ook de herfstsignalering (na 3 kernen), de wintersignalering (na 6 kernen) en de lentesignalering. Ook zijn er landelijke citotoetsen in januari/februari (M3) en mei/juni (E3). Hierbij worden zowel woordjes getoetst (de zg DMT-toets) als tekstjes (AVI). Ook leestempo en leestechniek komen aan de orde en aan het eind van het jaar begrijpend lezen.

Doel is dat uw kind aan het eind van groep 3 het AVI-niveau E3 (eind gr 3) minimaal heeft gehaald en de overige toetsen op B- of A niveau.

Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat dit niet lukt en dan kan uw kind altijd rekenen op extra hulp, ook in de volgende schooljaren.

Wilt u meer weten over deze methode dan kunt u kijken op de volgende site:

http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Dit-leert-uw-kind/kimversie/Kern-start.htm

Wij werken met de zg ‘tweede maanversie’ (dat kunt u aanklikken). De manier van werken is hetzelfde. U vindt daar ook tips voor ouders.

Rekenen

Natuurlijk is ook rekenen heel belangrijk in groep 3. Daarvoor hebben we de methode:

De wereld in getallen. Hieronder een beschrijving van wat we gaan doen:

Werken op drie niveau’s
Om te groeien heb je de juiste balans nodig tussen succes en uitdaging. Die balans is voor ieder kind anders. Daarom werken de kinderen zo snel mogelijk op hun eigen niveau. Hebben ze meer hulp nodig? Dan wordt in de verlengde instructie een  bijwerkboek gebruikt. Kunnen ze meer aan?  Dan is er het pluswerkboek. Zo wordt  het beste uit ieder kind gehaald.

In groep 3 worden het bijwerkboek en het pluswerkboek pas later in het jaar gebruikt.

Dagelijks instructie op 1 doel
Iedere dag krijgen kinderen een korte instructie op 1 lesdoel. Dit zorgt voor duidelijkheid en focus. En het helpt om de lesstof te begrijpen en te verwerken.

Elke dag dezelfde lesopbouw
Alle lessen hebben dezelfde, vaste opbouw. Eerst krijgen de kinderen een algemene instructie, daarna werken ze zelfstandig aan opdrachten.

Hieronder globaal de lesstof in groep 3

Getalbegrip hele getallen
De leerlingen van groep 3 werken de eerste periode in het getallengebied tot 10, later tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen met sprongen en het splitsen.

Optellen en aftrekken
In groep 3 worden de eerste erbij en eraf situaties aangeboden via de bussommen en de pijlsommen. Aan het eind van groep 3 rekenen de leerlingen tot en met 20 en automatiseren ze de splitsingen en de sommen tot en met 10.

Geld
In groep 3 leren de leerlingen een aantal munten en biljetten kennen. Ze leggen bedragen neer (betalen gepast) en lezen geldbedragen af.

Tijd
In groep 3 leren de leerlingen de dagen van de week, het werken met de maandkalender en de tijdbalk. Daarnaast lezen de leerlingen de hele uren af op de analoge klok.

Meten
In groep 3 leren de leerlingen meetbegrippen als lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud en gewicht. Het gaat hierbij zowel om het actief meten met natuurlijke maten als het gebruik van de juiste begrippen.

Meetkunde
De leerlingen van groep 3 werken onder andere met blokkenbouwsels. Ook leren ze plattegronden te interpreteren en routes op een plattegrond te lopen.

Naast deze 2 belangrijke methoden maken we gebruik van de methode Pennenstreken voor het leren schrijven (gelieerd aan Veilig Leren Lezen).
De kinderen van groep 3 schrijven met een driekantig schoolpotlood.

Kanjer

Verder heeft u vast wel gehoord van de Kanjerlessen in groep 1 en 2. Hier gaan wij ook in groep 3 mee door. We gebruiken hiervoor het boek Max en de vogel.

De Kanjerlessen zijn heel belangrijk om aan de volgende doelen te werken:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie hebben we in groep 3 nog geen methode, maar putten we graag uit de grote hoeveelheid onderwerpen in het archief van de Schooltv. Er komen allerlei onderwerpen aan bod, vaak aan de hand van het programma Huisje Boompje Beestje, van natuur, techniek, Engels tot sociaal emotionele onderwerpen (pesten, verhuizen) en diverse soorten feesten (kerst, pasen) en gebruiken uit diverse religies (ramadan).

Belangrijke data:

 

Contact

Contact tussen leerkrachten en ouders is heel belangrijk. Wilt u een korte boodschap, van belang voor die dag, doorgeven, dan kan dat altijd voor schooltijd. Het makkelijkst is om één en ander even op een briefje te zetten, er zijn vaak meerdere ouders met mededelingen. Heeft u behoefte aan een langer gesprek, dan kan dat na schooltijd.
Contact via mail is ook altijd mogelijk voor of na schooltijd. Onder schooltijd is het lezen van mail lastig.

Onze mailadressen zijn: anja.hogenbirk@obsbijvanck.nl en lianne.beek@obsbijvanck.nl

Reacties zijn gesloten.