Onderwijs op maat

De tijd dat alle kinderen in een jaargroep in dezelfde tijd precies hetzelfde werk moesten doen, is echt voorbij. Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden, tempo en interesses.
Op De OBS Bijvanck betekent dat niet dat er alleen maar individueel onderwijs wordt gegeven. Veel onderwerpen, bij wereldoriëntatie bijvoorbeeld, zijn juist uitermate geschikt voor groepsinstructie en verwerking. Samenwerken, elkaars mening horen en daar over discussiëren, opdrachten in groepjes verwerken zijn zaken die bij deze vakken erg belangrijk zijn. Ook bij het reken- en taalonderwijs is onderlinge hulp een sterk didactisch hulpmiddel.

 

Er zullen echter altijd leerlingen zijn die óf extra hulp behoeven, omdat de stof op een bepaald moment te hoog gegrepen is, óf juist extra, verdiepende leerstof nodig hebben, daar de basisstof te makkelijk voor ze is.

Op de OBS Bijvanck werken wij heel gedifferentieerd om aan de behoeften en mogelijkheden van de kinderen tegemoet te komen. We geven instructie op 3 niveaus waarbij leerlingen die aan een half woord genoeg hebben, snel aan de slag kunnen en kinderen die extra uitleg nodig hebben, dit krijgen in de verlengde instructie aan de instructietafel. Ook tijdens het individuele werken wordt ingespeeld op de verschillen in behoeften en mogelijkheden. Dat is onder meer terug te zien in de “Eigen Taken Tijd”. In alle groepen wordt op deze momenten m.b.v zelf corrigerend materiaal, computers en zelf vervaardigde werkboeken, op niveau en in verschillend tempo gewerkt aan het automatiseren en verdiepen van de leerstof.

 

Om de kinderen in hun ontwikkeling goed te kunnen volgen werken wij met het Leerling Volg Systeem. Zeer regelmatig worden naast de methodegebonden toetsen, landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Dit maakt het mogelijk de vorderingen en de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk in kaart te brengen. Hiaten worden opgespoord, extra mogelijkheden worden gesignaleerd. Na uitgebreide analyses worden groepsplannen opgesteld, individuele handelingsplannen uitgewerkt of individuele leerlijnen uitgestippeld.

Kinderen hebben uitdagingen nodig. De stof mag niet te makkelijk zijn, maar het kind moet ook niet continue op de tenen lopen. Belangrijk is het opdoen van succeservaringen. Dat geldt natuurlijk bij vakken als rekenen, taal en (begrijpend) lezen, maar ook bij de wereldoriënterende en creatieve vakken. Complimentjes en positieve opmerkingen en vooral wijzen op wat een kind al goed doet, is zo belangrijk voor de ontwikkeling van een goed zelfbeeld. Het vergroot het zelfvertrouwen van het kind.

Ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn de succeservaringen van enorm belang. Helpen wanneer een ander daarom vraagt, aangeven wat je plezierig vindt en wat niet, klaar staan voor een ander wanneer hij/zij even in de put zit, zelf om hulp vragen indien dat nodig is. En daar dan positieve reacties op krijgen, daar groeit iedereen van.

Zo bieden wij onderwijs op maat!

Reacties zijn gesloten.